Hoi đŸ‘‹đŸ» kunnen we je helpen?

Zoeken

Bedrijven

Actieve synchronisatie groepen en bedrijven

Het is mogelijk om bedrijven in SecureLogin te koppelen aan groepen. Alle led...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Een handmatige btw-aangifte aanpassen

Wanneer je btw-aangifte of suppletie hebt handmatig hebt aangemaakt in Secure...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Persoonlijke handtekening instellen

Ter vervanging van de stempel voor ondertekening kan je een eigen gemaakte ha...

Article author
Verena
 • Bijgewerkt

Vastzetten van permissies

Bij iedere taak in SecureLogin kun je kiezen of je deze wil laten goedkeuren ...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

EĂ©nmalige ondertekenaar

Je kunt documenten met SecureLogin digitaal laten ondertekenen door de gebrui...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Ankers voor ondertekening

Wanneer je een document digitaal wil ondertekenen met SecureLogin, kun je na ...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Jaarrekening uploaden en versturen naar de klant (micro en klein)

Wanneer je de service voor het uploaden van de jaarrekeningen hebt geactiveer...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Validatie buitenlandse btw-nummers

Bij de ICP aangiftes worden de buitenlandse btw-nummers gevalideerd, Dit word...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Taken vanuit Fiscaal Gemak naar SecureLogin versturen

Wanneer je koppeling tussen Fiscaal Gemak en SecureLogin hebt gemaakt zoals h...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Taken vanuit Nextens naar SecureLogin versturen

Wanneer je koppeling tussen Nextens en SecureLogin hebt gemaakt zoals hier be...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Handmatige taken aanmaken via XBRL upload

Wanneer je de service Handmatige taken hebt ingeschakeld voor jouw account, k...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Taken afhandelen en verzenden naar Belastingdienst (voor collega's)

Wanneer je door een omgeving- of bedrijfsbeheerder bent gekoppeld aan een bed...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Taken afhandelen (voor klantgebruikers)

Taken naar klantgebruikers worden via SecureLogin per mail verstuurd. Vanuit ...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Taken afhandelen zonder versturen naar Belastingdienst (voor collega's)

Wanneer je door een omgeving- of bedrijfsbeheerder bent gekoppeld aan een bed...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Rollen en rechten

Wanneer het gaat om Services en Bedrijven, zijn er binnen SecureLogin verschi...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Bedrijf wijzigen

Wanneer je een bedrijf hebt aangemaakt, kun je deze nog wijzigen indien nodig...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Gebruikers koppelen aan bedrijven

Wanneer je een bedrijf hebt aangemaakt, kun je hier collega's en klantgebruik...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Bedrijven aanmaken & aanpassen (bulk)

Bedrijven in bulk aanmaken Indien je veel bedrijven tegelijk wil aanmaken, da...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt

Bedrijf aanmaken (manueel)

Om een bedrijf aan te maken volgt u onderstaande stappen:   1. Ga naar het be...

Article author
Shannon Bolink
 • Bijgewerkt